مشخصات فردي بازيكن جديد استقلال

شريفات بازيكن جديد استقلال است، جواني كه مي خواهد با پيراهن آبي پله هاي رشد و ترقي را طي كند.

نام و نام خانوادگي: اسماعيل شريفات

تاريخ تولد:16/3/1367